English Bulgarian
Queries Заявки
WMI Management WMI управление
WMI Data WMI данни
WMI Data Query WMI Data Query
%d Day % d ден
WMI Query Tool WMI инструмент за заявки
Data Collection Събиране на данни
WMI Queries WMI заявки
Template Editor Редактор на шаблони
WMI Autenication WMI Autenication
(Edit)
(Query) Query (заявка/запитване)
WMI Account Options Опции за сметка на WMI
WMI Authentication Account Проверка на автентичността на WMI
Choose an account to use when Authenticating via WMI Изберете акаунт, който да използвате при удостоверяване чрез WMI
1 Process 1 Процес
%d Processes Получаване на системни процеси
WMI Settings WMI настройки
Enable WMI Data Collection Събиране на данни
Check this box, if you want the WMI Plugin to query Windows devices. Поставете отметка в това квадратче, ако искате приставката WMI да прави заявки за устройства с Windows.