English Bulgarian
Queries Заявки
Authentication Идентификация
WMI Management WMI управление
WMI Data WMI данни
WMI Data Query WMI Data Query
%d Minute %d минута
%d Minutes %d минути
%d Hour %d час
%d Hours %d часа
%d Day % d ден
Utilities Приложения
WMI Query Tool WMI инструмент за заявки
Data Collection Събиране на данни
WMI Queries WMI заявки
Template Editor Редактор на шаблони
WMI Autenication WMI Autenication
(Edit)
(Query) Query (заявка/запитване)
WMI Account Options Опции за сметка на WMI
WMI Authentication Account Проверка на автентичността на WMI