English Vietnamese
Indefinitely Vô thời hạn
%d Month % d tháng
%d Months % d tháng
%d Year % d Năm
From %d Hour Ago Mỗi% d giờ
From %d Hours Ago Mỗi% d giờ
From %d Days Ago Mỗi% d ngày
From %d Week Ago % d tuần
From %d Weeks Ago Mỗi% d tuần
From %d Month Ago % d tháng
From %d Months Ago % d tháng
From %d Year Ago % d Năm
Down Xuống
Error Lỗi
Recovering Phục hồi
Up Lên trên
Unknown Không xác định
Disabled Vô hiệu hóa
Not Monitored Không được theo dõi
Notify - Alert Thông báo - Thông báo