English Vietnamese
Device Threshold Alert Membership: Thông báo ngưỡng
Last: Cuối cùng
WHi: Cái gì
WLo: Làm thế nào
AHi: À
ALo: À
User: Thành viên: