English Swedish
Indefinitely Ingen gräns
Down Nere
Error Fel
Recovering Påväg upp
Up Uppe
Unknown Okänd
Disabled Inaktiverad
Alert Varning
Warning Varning
Restore Återställ
Acknowledgment Tack
Notice Notis
Ok Ok
Emergency Nödsituation
Critical Kritiskt
Info Info
Debug Debugg
Never Aldrig
Every Minute Varje minut
Every %d Minutes Var %d minut