English Swedish
Threshold Deleted, can not Edit! Tröskeln existerar inte
Impossible threshold: 'High Alert Threshold' smaller than the 'Low Alert Threshold' Omöjliga tröskelvärden: "Hög tröskel" mindre än eller lika med "Låg tröskel" <br> RECORD NOT UPDATED!
Unknown Threshold Type! Okänd tröskel
Threshold Template Import data was not found to be XML data. Terskelmall Underordnad dataskabel hittades inte!