English Bulgarian
Default time to sleep in microseconds (1/1,000,000th of a second) Време по подразбиране за заспиване в микросекунди (1/1 000 000 от секундата)