English Polish
None Brak
An error occurred in %s. See error logs for detail. Wystąpił błąd w %s. Zobacz dzienniki błędów, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Remote Commands must be enabled under console->Settings->NPC Zdalne polecenia muszą być włączone w konsoli-> Ustawienia-> NPC
The Nagios Command File Path must be set under console->Settings->NPC Ścieżka do pliku poleceń Nagios musi być ustawiona w konsoli-> Ustawienia-> NPC
You do not have permission to execute this command. Nie masz uprawnień do wykonania tego polecenia.
Service Check Execution Time Czas wykonania kontroli usługi
Service Check Latency Opóźnienie kontroli usługi
Host Check Execution Time Czas wykonania testu hosta
Host Check Latency Opóźnienie sprawdzania hosta
FATAL: Unable to make NPC Connection FATAL: Nie można nawiązać połączenia z NPC
ERROR - Log errors only ERROR - rejestruj tylko błędy
WARN - Log errors and warnings WARN - rejestruj błędy i ostrzeżenia
INFO - Log errors, warnings, and info messages INFO - rejestruj błędy, ostrzeżenia i komunikaty informacyjne
DEBUG - Log everything DEBUG - rejestruj wszystko
Nagios Host Mapping Mapowanie hosta Nagios
Select the Nagios host that maps to this host. Wybierz hosta Nagios, który mapuje na ten host.
NPC NPC
Status Detail Szczegóły statusu
Service / Host Information Informacje o usłudze / hoście
Command Execution Wykonanie polecenia