English Polish
Error Błąd
Unknown Nieznany
Operating System System operacyjny
Device Driver Sterownik urządzenia
Application Aplikacja
Running Pracuje
Runnable Możliwość uruchamiania
Not Runnable Nie można uruchomić.
Invalid Nieprawidłowa
Present Obecnie
Warning Ostrzeżenie
Testing Testowanie
Down W dół
Running Process History Historia procesów uruchomieniowych
OS Type Typ OS
All Wszystkie
Device Urządzenie
Template Szablon
Go Idź
Clear Wyczyść