English German
Avg Mem Avg Mem
Max Mem Max Mem
Avg Proc Avg Proc
Max Proc Max Proc
Hosts Hosts