English Swedish
Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs. Cacti är utformad för att vara en komplett grafisk lösning baserad på RRDtools ramverk. Målet är att göra nätverksadministratörens jobb enklare genom att ta hand om alla nödvändiga uppgifter som är nödvändiga för att skapa meningsfulla grafer.
Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates. Vänligen se den officiella %sCacti-webbplatsen %s för information, support och uppdateringar.
Active Developers Kaktusutvecklare
Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.
Honorable Mentions Console Menysektion
Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.
Emeritus Members Gruppmedlem
Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.
A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s. Ett mycket speciellt tack till %sTobi Oetiker %s, skaparen av %sRRDtool %s och den mycket populära %sMRTG %s.
The users of Cacti Användarna av Cacti
Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti. Särskilt alla som har tagit tid att skapa en problemrapport, eller på annat sätt hjälpa till att åtgärda problem med Cacti. Också till alla som har bidragit till att stödja kaktus.
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Detta program är fri programvara; Du kan omfördela den och / eller ändra den enligt villkoren i GNU General Public License som publiceras av Free Software Foundation. antingen version 2 i Licensen eller (eventuellt) någon senare version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Programmet distribueras i hopp om att det kommer att vara användbart, men UTAN NÅGOT GARANTI. utan ens den underförstådda garantin om SÄLJBARHET eller EGNETHET FÖR ET SÄRSKILT SYFTE. Se GNU General Public License för mer information.
Convert to Normal Graph Konvertera till LINE1-graf
Place Graphs on Report Placera grafer på rapporten
Migrate Aggregate to use a Template Migrera Aggregate för att använda en mall
Create New Aggregate from Aggregates Skapa nytt aggregat från aggregat
Associate with Aggregate Associera med Aggregate
Disassociate with Aggregate Demontera med Aggregat
Place on a Tree (%s) Placera på ett träd ( %s)