English Turkish
Waiting on analysis and RRDfile update RRD dosyası güncellendi mi?
Data Source matches the RRDfile? Veri Kaynağı yoklamadı
How will Cacti handle event logging. Cacti olay günlüğünü nasıl idare edecek?
How should Cacti support Client Dates based upon the Client browsers timezone. Cacti, İstemci tarayıcılarının saat dilimine bağlı olarak İstemci Tarihlerini nasıl desteklemelidir?
If Cacti can not determine the interface speed due to either ifSpeed or ifHighSpeed not being set or being zero, what maximum value do you wish on the resulting RRDfiles. Eğer Cacti, ifSpeed veya ifHighSpeed'in ayarlanmaması veya sıfır olması nedeniyle arayüz hızını belirleyemiyorsa, elde edilen RRD dosyalarında maksimum değerin ne olmasını istersiniz?
How often do you want the Cacti log display to update. Cacti günlüğü ekranının ne sıklıkla güncellenmesini istiyorsunuz?
How Often Should Boost Update All RRDs Tüm RRD Güncellemelerini Ne Kadar Hızlandırmalıdır?
How often do you wish this page to be refreshed automatically. Bu sayfanın ne kadar sıklıkla otomatik olarak yenilenmesini istersiniz?