English Turkish
Realm Ülke:
Color Name: Renk Adı
No Device Cihaz:
Name Format: İsim biçimi
[Warning] UYARI:
(Action) Eylem:
Additional Data Collector Settings Uzaktan Veri Toplayıcı Durumu:
Granted By: Tarafından verilen:
Failed fields: Başarısız alanlar:
SMTP error: SMTP hatası:
Data Query: Veri sorgusu
Tree: %s Ağaç:
, Branch: %s Şube:
Leaf: Yaprak
Select default theme: Varsayılan temayı seç:
Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following: Eklentiler tarafından oluşturulan tabloların, harmanlamanın eşleşmemesi durumunda Cacti Core tablolarıyla ilgili sorunları olabilir. Lütfen aşağıdakileri çalıştırarak veritabanınızın 'utf8mb4_unicode_ci' olarak değiştirildiğinden emin olun:
One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example: Bir veya daha fazla tablo, yükleme sırasında dönüştürülemeyecek kadar büyük. Dönüşüm yapmak için cli / convert_tables.php betiğini kullanmanız ve sonra bu sayfayı yenilemeniz gerekir. Örneğin:
File Differences for: Dosya Farklılıkları:
Minimum Connections: Test bağlantısı
Max Total Memory Possible İzin Verilen Maksimum Poller Belleği: