English Polish
Leave the <strong>Graph</strong> untouched. Pozostaw wykres <strong>Graph</strong> bez zmian.
Delete all <strong>Graph Items</strong> that reference this Data Source. Usuń wszystkie elementy wykresu <strong></strong>, które odnoszą się do tego źródła danych.
Delete all <strong>Graphs</strong> that reference this Data Source. Usuń wszystkie <strong>Grafy</strong>, które odnoszą się do tego źródła danych.
It is strongly suggested that you update your config.php to enable this feature by uncommenting the <b>$input_whitelist</b> variable and then running the three CLI script options above after the web based install has completed. Zdecydowanie <b>zaleca się zaktualizowanie pliku</b> config.php, aby włączyć tę funkcję, poprzez odkomentowanie zmiennej <b>$ input_whitelist</b> , a następnie uruchomienie trzech powyższych opcji skryptu CLI po zakończeniu instalacji przez Internet.