English Polish
Has Devices Has Has Devices
[Skipped] Pominięty] [Pominięty
Dashes (dashes[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]...]]) Kreski (kreski (kreski[=on_s[,off_s[,on_s,off_s]....]])
Availability/Reachability Options Opcje dostępności/dostępności
Default Availability/Reachability for all new Devices. The method Cacti will use to determine if a Device is available for polling. <br><i>NOTE: It is recommended that, at a minimum, SNMP always be selected.</i> Domyślna dostępność/dostępność dla wszystkich nowych urządzeń. Metoda Cacti posłuży do określenia, czy urządzenie jest dostępne do badania opinii publicznej. <br><i>NOTE: Zaleca się, aby przynajmniej zawsze wybierać SNMP.</i>
[new] nowy] [nowy].
Cur Row Cur Cur Row
Web URL Location URL URL URL Lokalizacja
WARNING: Detected Poller Boost Overrun, Possible Boost Poller Crash OSTRZEŻENIE: Wykryto przekroczenie doładowania doładowania, możliwy awaria odpytywania doładowania