English Polish
Last %d Days Ostatnie %d dni
Please wait while the installation system for Cacti Version %s initializes. You must have JavaScript enabled for this to work. Proszę czekać, aż system instalacyjny dla wersji Cacti %s zostanie zainicjalizowany. Aby to działało, musisz mieć włączony JavaScript.
Sort field returned no data for field name %s, skipping Pole sortowania nie zwróciło żadnych danych. Nie można kontynuować Re-Index.
Sort field returned no data for OID[%s], skipping. Pole sortowania zwrócone nie dane. Nie można kontynuować Re-Index dla OID[%].
Exception occurred during installation: #%s - %s Podczas instalacji miały miejsce wyjątki: #