English Polish
About Cacti Informacje o Cacti
Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs. Cacti jest zaprojektowany by być kompletnym generatorem wykresów rozwiązaniem opartym na frameworku RRDtool. Głównym celem jest ułatwienie pracy administratora sieci poprzez dbałość o wszystkie niezbędne szczegóły niezbędne do tworzenia znaczących wykresów.
Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates. Zobacz oficjalną stronę %s Cacti %s by uzyskać informacje, wsparcie i aktualizacje.
Active Developers Deweloperzy Cacti
Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases. Deweloperzy pracujący nad Cacti, jego architekturą, dokumentacją i przyszłymi wydaniami.
Honorable Mentions Sekcja menu konsoli
Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page. Współautorzy Docuemntation, QA, Packaging, forów i naszej strony YouTube.
Emeritus Members Członek grupy
Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best. Członkowie pierwotnej grupy Cacti, którzy od tego czasu ruszyli naprzód w swojej karierze. Nadal życzymy im wszystkiego najlepszego.
Thanks Dziękujemy
A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s. Szczególne podziękowania dla %sTobi Oetiker%s, twórcy %sRRDtool%s i bardzo popularnego %sMRTG%s.
The users of Cacti Użytkownicy Cacti
Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti. Zwłaszcza każdemu, kto poświęcił czas na stworzenie raportu o problemie lub w inny sposób pomógł naprawić problemy związane z Cacti. Również dla każdego, kto przyczynił się do rozwoju Cacti.
License Licencja
Cacti is licensed under the GNU GPL: Cacti jest na licencji GNU GPL:
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Ten program jest wolnym oprogramowaniem; można go rozpowszechniać i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania; albo w wersji 2 Licencji, albo (według własnego uznania) w dowolnej późniejszej wersji.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Ten program jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie przydatny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI; nawet bez dorozumianej gwarancji HANDLOWYCH lub PASUJĄCYCH DO KONKRETNEGO ZASTOSOWANIA. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Powszechnej Licencji Publicznej GNU.
Delete Usuń
Convert to Normal Graph Przelicz na wykres LINE1
Place Graphs on Report Umieść wykresy na raporcie