English Bulgarian
[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ] [Приложен графичен списък на графиките - Филтър FROM списък]
seconds left. секунди.
[%d Items, %d Rows] [% d елементи,% d редове]
T T
G G
M М
K K
- Admin Filter active - Активен е администраторският филтър
- Admin Unfiltered - Админ Нефилтриран
- Admin view - Администраторски изглед