Translation

English
English Swedish
Click 'Continue' to Duplicate the following Notification List(s). Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande anmälningslista.
New List Name Ny Lista Namn
New Notification List Ny anmälningslista
Duplicate Notification List(s) Duplicate Notification List (s)
%s Threshold Template(s) %s tröskelmall (er)
Click 'Continue' to Association the Notification List '%s' with the Threshold Template(s) below. Klicka på Fortsätt till Föreningen Meddelandelistan ' %s' med tröskelmallarna nedan.
No Change Inga ändringar
Notification List Only Endast anmälningslista
Notification List, Retain Other Settings Meddelande lista, behåll andra inställningar
Warning Membership: Varning Medlemskap:
Alert Membership: Varningsmedlemskap:
Associate Notification List(s) Associerad anmälningslista (er)
Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds Template(s) below. Klicka på "Fortsätt" för att avbryta anmälningslistan " %s" från teman för tröskelvärdena nedan.
Remove List Ta bort lista
Disassociate Notification List(s) Disassociera Notifieringslista (er)
%s Threshold(s) %s Tröskel (ar)
Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Threshold(s) below. Klicka på "Fortsätt" för att associera anmälningslistan " %s" med tröskelvärdena nedan.
Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Thresholds(s) below. Klicka på "Fortsätt" för att avbryta anmälningslistan " %s" från tröskelvärdena nedan.
Click 'Continue' to Associate the Notification List '%s' with the Device(s) below. Klicka på "Fortsätt" för att associera meddelandarlistan " %s" med enheten / enheterna nedan.
You may also Associate the Devices Thresholds as well. However, these Device Tresholds will must allow the allow the Thrshold Notification List to be overwritten. Du kan också associera enhetens tröskelvärden också. Dessa enhetsgränser måste dock tillåta att Thrshold-aviseringslistan kan skrivas över.
Notification and Global Lists Meddelande och globala listor
Resulting Membership: Resultatande medlemskap:
Device Threshold Warning Membership: Varning Medlemskap:
Device Threshold Alert Membership: Meddelande om tröskelvarning
Click 'Continue' to Disassociate the Notification List '%s' from the Device(s) below. Klicka på "Fortsätt" för att avbryta anmälningslistan " %s" från enheten / enheterna nedan.
You may also Disssociate the Devices Thresholds as well. However, these Device Tresholds will must allow the allow the Thrshold Notification List to be overwritten. Du kan också avskilja enhetens tröskelvärden också. Dessa enhetsgränser måste dock tillåta att Thrshold-aviseringslistan kan skrivas över.
[edit: %s] [redigera: %s]
[new] [nytt]
List General Settings Lista Allmänna inställningar
Name Namn
Enter a name for this Notification List. Ange ett namn för denna Notifieringslista.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
notify_lists.php:642
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 268