Translation

English
English Swedish
Inline Upgrade Inline Upgrade
Background Upgrade Bakgrundsuppgradering
Database Storage Engine Databas lagringsenhet
In MySQL 5.1.6 and above, you have the option to make this a partitioned table by days. Prior to this release, you only have the traditional table structure available. I MySQL 5.1.6 och senare har du möjlighet att göra detta till ett partitionerat bord efter dagar. Före den här utgåvan har du bara den traditionella tabellstrukturen tillgänglig.
MyISAM Storage MyISAM Storage
InnoDB Storage InnoDB-lagring
Database Architecture Databasarkitektur
In MySQL 5.1.6 and above, you have the option to make this a partitioned table by days. In MySQL 5.5 and above, you can create multiple partitions per day. Prior to MySQL 5.1.6, you only have the traditional table structure available. I MySQL 5.1.6 och senare har du möjlighet att göra detta till ett partitionerat bord efter dagar. I MySQL 5.5 och senare kan du skapa flera partitioner per dag. Innan MySQL 5.1.6 har du bara den traditionella tabellstrukturen tillgänglig.
Traditional Table Traditionellt bord
Partitioned Table Partitionerat bord
Retention Policy Retention Policy
Choose how many days of Syslog values you wish to maintain in the database. Välj hur många dagar Syslog-värden du vill behålla i databasen.
Partitions per Day Uppdelningar per dag
Select the number of partitions per day that you wish to create. Välj antal partitioner per dag som du vill skapa.
%d Per Day % d per dag
Upgrade Uppgradera
Install Installera
Syslog %s Advisor Syslog %s Advisor
WARNING: Syslog Upgrade is Time Consuming!!! VARNING: Syslog Upgrade är tidskrävande !!!
The upgrade of the 'main' syslog table can be a very time consuming process. As such, it is recommended that you either reduce the size of your syslog table prior to upgrading, or choose the background option</p> <p>If you choose the background option, your legacy syslog table will be renamed, and a new syslog table will be created. Then, an upgrade process will be launched in the background. Again, this background process can quite a bit of time to complete. However, your data will be preserved</p> <p>Regardless of your choice, all existing removal and alert rules will be maintained during the upgrade process.</p> <p>Press <b>'Upgrade'</b> to proceed with the upgrade, or <b>'Cancel'</b> to return to the Plugins menu. Uppgraderingen av syslogbordet "main" kan vara en mycket tidskrävande process. Som sådan rekommenderas att du antingen sänker storleken på ditt syslog-bord före uppgraderingen eller väljer bakgrundsalternativet </p><p> Om du väljer bakgrundsalternativet kommer ditt äldre syslogbord att byta namn och ett nytt syslogbord skapas. Därefter lanseras en uppgraderingsprocess i bakgrunden. Återigen kan denna bakgrundsprocess ganska lite tid att slutföra. Däremot kommer dina data bevaras </p><p> Oavsett ditt val, kommer alla befintliga borttagnings- och varningsregler att upprätthållas under uppgraderingsprocessen. </p><p> Tryck på <b>"Uppgradering" för</b> att fortsätta med uppgraderingen, eller <b>"Avbryt" för</b> att återgå till plugin-menyn.
You can also select the retention duration. Please keep in mind that if you have several hosts logging to syslog, this table can become quite large. So, if not using partitioning, you might want to keep the size smaller. Du kan också välja retentionstid. Tänk på att om du har flera värdar som loggar till syslog kan den här tabellen bli ganska stor. Så, om du inte använder partitionering, kanske du vill hålla storleken mindre.
You can also set the MySQL storage engine. If you have not tuned you system for InnoDB storage properties, it is strongly recommended that you utilize the MyISAM storage engine. Du kan också ställa in MySQL-lagringsmotorn. Om du inte har inställt systemet för InnoDB-lagringsegenskaper rekommenderar vi starkt att du använder MyISAM-lagringsmotorn.
You have several options to choose from when installing Syslog. The first is the Database Architecture. Starting with MySQL 5.1.6, you can elect to utilize Table Partitioning to prevent the size of the tables from becoming excessive thus slowing queries. Du har flera alternativ att välja mellan när du installerar Syslog. Den första är databasarkitekturen. Från och med MySQL 5.1.6 kan du välja att använda tabellpartitionering för att förhindra att storleken på tabellerna blir överdriven och saktar sedan förfrågningar.
Syslog %s Settings Syslog %s Inställningar
What uninstall method do you want to use? Vilken avinstallationsmetod vill du använda?
When uninstalling syslog, you can remove everything, or only components, just in case you plan on re-installing in the future. När du avinstallerar syslog kan du ta bort allt eller bara komponenter, om du planerar att installera i framtiden.
Remove Everything (Logs, Tables, Settings) Ta bort allt (loggar, tabeller, inställningar)
Syslog Data Only Endast Syslog data
Syslog Uninstall Preferences Avinstallera inställningar för Syslog
Uninstall Avinstallera
Cancel Avbryt
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/syslog
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:943 setup.php:1028
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 53