Translation

English
English Vietnamese
This is the standard location of the configuration file on the remote device. Đây là vị trí tiêu chuẩn của tệp cấu hình trên thiết bị từ xa.
Copy TFTP Sao chép TFTP
This is the CLI text used to send the backup to tftp server. Đây là văn bản CLI được sử dụng để gửi bản sao lưu đến máy chủ tftp.
Show Version Hiển thị phiên bản
This is the CLI text used to display the current version. Đây là văn bản CLI được sử dụng để hiển thị phiên bản hiện tại.
Confirmation Prompt Cấu hình sao lưu
This is the confirmation prompt to match before transmission. Đây là lời nhắc tên người dùng để phù hợp với đăng nhập.
Confirm Xác nhận
Is there a confirmation prompt for copying the config? Có một dấu nhắc xác nhận để sao chép cấu hình?
Force Confirm Buộc xác nhận
Is there a force confirmation prompt for copying the config? Có một dấu nhắc xác nhận lực lượng để sao chép cấu hình?
Check End in Config Kiểm tra kết thúc trong cấu hình
Check end in config? Kiểm tra kết thúc trong cấu hình?
Any Key prompt Mọi lời nhắc chính
Text to match a 'Press Any Key To Continue' styled prompt Văn bản để khớp với lời nhắc kiểu 'Nhấn phím bất kỳ để tiếp tục'
General Settings
Presentation Mode Thời gian lưu giữ
Should Router Configs be presented on the Console or a Top Tab.
Console
Top Tab
Close without exit Đóng mà không có lối ra
If ticked, when closing down the device connection, no 'exit' command is issued Nếu được chọn, khi đóng kết nối thiết bị, không có lệnh 'thoát' nào được đưa ra
Debug Connection Buffer Bộ đệm kết nối gỡ lỗi
Whether to log direct output of device connection Có ghi đầu ra trực tiếp của kết nối thiết bị hay không
Assume all devices elevated Giả sử tất cả các thiết bị được nâng lên
Whether to assume all devices are elevated Giả sử tất cả các thiết bị đều được nâng lên
Download Hour Giờ tải xuống
The hour of the day to perform the full downloads. Giờ trong ngày để thực hiện tải toàn bộ.
Retry Schedule Lịch trình
The time to wait before attempting to perform an additional download when scheduled download fails Thời gian chờ trước khi cố gắng thực hiện tải xuống bổ sung khi tải xuống theo lịch trình không thành công
Retention Period Thời gian lưu giữ
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty Cacti/routerconfigs
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core Cài đặt chung
Propagated Translated Cacti/npc Cài đặt chung
Propagated Translated Cacti/syslog Cài đặt chung
Propagated Translated Cacti/webseer Cài đặt chung
Propagated Translated Cacti/thold Cài đặt chung
Propagated Translated Cacti/mactrack Cài đặt chung
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x) Cài đặt chung

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Vietnamese
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/arrays.php:384
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
locales/po/vi-VN.po, string 98