Translation

English
English Swedish
Search Sök
Default Standard
Go Start
Set/Refresh Filters Ställ in / uppdatera filter
Clear Rensa
Clear Filters Rensa filter
Hostname Värdnamn
Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file. Antingen en IP-adress eller värdnamn. Om ett värdnamn måste det lösas antingen genom DNS eller från din värdfil.
ID ID
The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging. Det interna databas-ID för denna enhet. Användbar vid automatisering eller felsökning.
Functions Funktioner
Perform functions against this backup Utför funktioner mot denna säkerhetskopia
The directory of the stored device backups Antalet dagar för att behålla gamla backup.
Backup Time Backuptid
The last Backup time of the device Hur ofta säkerhetskopieras den här enheten.
Last Change Sista ändring
The last Change time of the device Enhetens senaste ändringstid
Changed By Ändrad
The last person to change the configuration of the device Den sista personen som ändrade konfigurationen av enheten
Filename Filnamn
The filename of the stored device backups Antalet dagar för att behålla gamla backup.
View Config Visa Konfig
No Router Backups Found Inga Router Backups hittades
Compare Output Jämför Output
There are no Changes Det finns inga ändringar
Error, you must have backups for each device. Fel, du måste ha säkerhetskopior för varje enhet.
Debug for %s (%s)<br><br> Felsökning för %s ( %s) <br><br>
DEBUG: Executing manual backup using '%s' with arguments '%s' DEBUG: Utföra manuell säkerhetskopiering med "%s" med argumenten "%s"
Click 'Continue' to Delete the following device(s). Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande enhet (er).
Click 'Continue' to Enable the following device(s). Klicka på "Fortsätt" för att Aktivera följande enhet (er).
Enable Device(s) Aktivera enhet (er)
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/routerconfigs
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/mactrack

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
router-backups.php:271
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 196