Translation

English
English Swedish
f_cmp - Complex Comparison f_cmp - Komplex jämförelse
f_int - Alias of f_floor f_int - Alias för f_floor
f_rnd - Alias of f_round f_rnd - Alias för f_round
f_eq - Alias of f_cmp - IS EQUAL f_eq - Alias för f_cmp - IS EQUAL
Returns 1 (or C) if A == B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional. Returnerar 1 (eller C) om A == B eller 0 (eller D) om inte. Parametrarna C och D är valfria.
f_uq - Alias of f_cmp - IS UNEQUAL f_uq - Alias för f_cmp - ÄR OJÄMT
Returns 1 (or C) if A != B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional. Returnerar 1 (eller C) om A! = B eller 0 (eller D) om inte. Parametrarna C och D är valfria.
f_gt - Alias of f_cmp - IS GREATER THAN f_gt - Alias för f_cmp - ÄR STÖRRE ÄN
Returns 1 (or C) if A > B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional. Returnerar 1 (eller C) om A> B eller 0 (eller D) om inte. Parametrarna C och D är valfria.
f_lt - Alias of f_cmp - IS LOWER THAN f_lt - Alias för f_cmp - ÄR LÄGRE ÄN
Returns 1 (or C) if A < B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional. Returnerar 1 (eller C) om A <B eller 0 (eller D) om inte. Parametrarna C och D är valfria.
f_ge - Alias of f_cmp - IS GREATER OR EQUAL f_ge - Alias för f_cmp - ÄR STÖRRE ELLER LIKVÄNT
Returns 1 (or C) if A >= B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional. Returnerar 1 (eller C) om A> = B eller 0 (eller D) om inte. Parametrarna C och D är valfria.
f_le - Alias of f_cmp - IS LOWER OR EQUAL f_le - Alias för f_cmp - ÄR LÄGRE ELLER LIKVÄNT
Returns 1 (or C) if A <= B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional. Returnerar 1 (eller C) om A <= B eller 0 (eller D) om inte. Parametrarna C och D är valfria.
Addition Addition
Mathematical Operation to return the sum of two or more summands Matematisk operation för att returnera summan av två eller flera summander
Subtraction Subtraktion
Mathematical Operation to return the difference of minuend and subtrahend Matematisk operation för att återge skillnaden mellan minuend och subtrahend
Multiplication Multiplikation
Mathematical Operation to return the product of multiplier and multiplicant Matematisk operation för att returnera produkten från multiplikator och multiplikator
Division Division
Mathematical Operation to return the fraction of divident and divisor Matematisk operation för att returnera bråkdelen av delare och delare
Modulus Modulus
Mathematical Operation to return the remainder of a division of two integers Matematisk operation för att returnera resten av en uppdelning av två heltal
Exponentiation - PHP5.6 or above required Exponentiering - PHP5.6 eller högre krävs
Mathematical Operation to return the repeated multiplication (or division) of a base by its exponent. Matematisk operation för att returnera den upprepade multiplikationen (eller uppdelningen) av en bas med dess exponent.
Decimal Mark CSV-decimal separator
Decimal Mark used to separate the integer part from the fractional part Symbolen indikerar slutet av heltalets del och början av fraktionsdelen.
Round Bracket Rund fäste
Used to override normal precedence or to mark the first level of nesting Används för att åsidosätta normal prioritet eller för att markera den första nivån av kapsling

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 141