Translation

English
English Swedish
Data template not available Datormall är inte tillgänglig
Add measurands mätstorheter
Edit measurands mätstorheter
Add variables Variabler
Edit variables Variabler
No templates Mallar
Template Configuration [edit: %s] Mallkonfiguration [redigera: %s]
Template Configuration [new] Mallkonfiguration [ny]
Create a new variable Skapa en ny variabel
Create a new measurand Skapa en ny mätning
<template_title> Mallens titel
Click 'Continue' to Delete the following Report Templates Klicka på "Fortsätt" för att radera följande rapportmallar
WARNING: Every Report that belongs to these Templates will also be deleted! Varje rapport som tillhör dessa mallar kommer också att raderas!
Template : %s Mallar
Report: %s | _Report: %s
Report: <i>None</i> | _Report: <i>ingen</i> <br>
Click 'Continue' to duplicate the following report templates. You can optionally change the title of those duplicates. Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande rapportmallar. Du kan valfritt ändra titeln för de nya rapportmallen.
List of selected report templates: Lista över valda mallar:
Title: Titel:
<template_title> (1) <template_title> (1)
Click 'Continue' to Export the following Report Templates Klicka på "Fortsätt" för att radera följande rapportmallar
You must select at least one Report Template. Du måste välja minst en rapportmall.
Delete Report Templates Radera rapportmallar
Duplicate Report Templates Duplicate Report Templates
Export Report Templates Exportera rapportmall
Variables [Template: <a class='linkEditMain' href='templates.php?action=template_edit&id= Variabler [Mall: <a class = 'linkEditMain' href = 'templates.php? Action = template_edit & id =
No Variables Found Variabler
Maximum has to be greater than minimum. Maximum måste vara större än minimum.
Default value is out of values range. Standardvärdet ligger utanför värden.
Variable Configuration [edit: %s] Variabel konfiguration [redigera: %s]
Variable Configuration [new] Variabel konfiguration [ny]

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

XML syntax

The translation is not valid XML

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
templates.php:932
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 532