Translation

English
English Swedish
Maximum Record Count Change Maximal registreringsantal Ändra
Optional (Auto-Generate RRD List): Do not change RRD List of any Report if Record Count Change is greater than this Number This is to avoid unwanted and disastrous changes on RRD Lists Valfritt (Automatisk generering av RRD-lista): Ändra inte RRD-lista över någon rapport om registreringsantal förändring är större än detta nummer Detta är för att undvika oönskade och katastrofala förändringar på RRD-listor
Time Zones Tidszoner
Enable/disable the use of time zones for data item's configuration and report calculation. In the former case server time has to be set up to GMT/UTC! Aktivera / inaktivera användningen av tidszoner för datapostens konfiguration och rapportberäkning. I det tidigare fallet måste servertiden ställas in till GMT / UTC!
Show Local Time Zone Visa lokal tidzon
Enable/disable to display server's timezone on the headlines. Aktivera / inaktivera för att visa serverens tidszon i rubrikerna.
Allow scheduling by Operators Tillåt schemaläggning av operatörer
Enable/disable Operator's ability to schedule reports. When disabled, only administrators may change scheduling. Aktivera / inaktivera operatörens förmåga att schemalägga rapporter. När inaktiverad kan endast administratörer ändra schemaläggning.
SI-Prefixes SI-prefix
Enable/disable the use of correct SI-Prefixes for binary multiples under the terms of <a href='http://www.ieee.org'>IEEE 1541</a> and <a href='http://www.iec.ch/zone/si/si_bytes.htm'>IEC 60027-2</a>. Aktivera / inaktivera användningen av korrekta SI-prefix för binära multiplar enligt villkoren i <a href='http://www.ieee.org'>IEEE 1541</a> och <a href='http://www.iec.ch/zone/si/si_bytes.htm'>IEC 60027-2</a> .
Export Settings Exportera Inställningar
Filename Format Filnamn Format
The name format for the export files created on demand. Namnformatet för exportfiler som skapats på begäran.
Export Header Exportera rubrik
The header description for export files Rubrikbeskrivningen för exportfiler
# Your report header\n# <cacti_version> <reportit_version> # Din rapportrubrik \ n # <cacti_version> <reportit_version>
Auto Archiving Automatisk arkivering
Enabled Aktiverad
If enabled the result of every scheduled report will be archived automatically Om aktiverat blir resultatet av varje schemalagd rapport arkiverad automatiskt
Cache Life Cyle (in seconds) Cache Life Cyle (i sekunder)
Number of seconds an archived report will be cached without any hit. Antal sekunder som en arkiverad rapport cachas utan några träffar.
Archive Path Arkivvägen
The path to an archive folder where archives have to be stored. Valfritt: Banan till en arkivmapp för att spara. Om inte definierad undermapp "arkiv" kommer att användas.
Auto E-Mailing Automatisk e-post
If enabled scheduled reports can be emailed automatically to a list of recipients.<br> This feature requires a configured version of the 'Settings Plugin'. Om aktiverade schemalagda rapporter automatiskt kan skickas till en lista över mottagare. <br> Den här funktionen kräver en konfigurerad version av inställningsplugin.
Auto Exporting Auto Exportera
If enabled scheduled reports can be exported automatically to a specified folder.<br> Therefore a full structured path architecture will be used:<br> Main Folder -> Template Folder (if defined) or Template ID -> Report ID -> Report Om aktiverade schemalagda rapporter kan exporteras automatiskt till en angiven mapp. <br> Därför kommer en fullständig strukturerad vägarkitektur att användas: <br> Huvudmapp -> Mallmapp (om den är definierad) eller Mall ID -> Rapport ID -> Rapport
The main path to an export folder for saving the exports. Valfritt: Huvudvägen till en exportmapp för att spara exporten. Om inte definierad undermapp "export" kommer att användas.
ReportIt General Settings ReportIT Allmänna inställningar
Separate Report View Filter Separat rapportvisningsfilter
Enable/disable the use of an individual filter per report. Aktivera / inaktivera användningen av ett enskilt filter per rapport.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched \n

Number of \n in translation does not match source

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:456
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 475