Translation

English
Context English Swedish
Cache Life Cyle (in seconds) Cache Life Cyle (i sekunder)
Number of seconds an archived report will be cached without any hit. Antal sekunder som en arkiverad rapport cachas utan några träffar.
Archive Path Arkivvägen
The path to an archive folder where archives have to be stored. Valfritt: Banan till en arkivmapp för att spara. Om inte definierad undermapp "arkiv" kommer att användas.
Auto E-Mailing Automatisk e-post
If enabled scheduled reports can be emailed automatically to a list of recipients.<br> This feature requires a configured version of the 'Settings Plugin'. Om aktiverade schemalagda rapporter automatiskt kan skickas till en lista över mottagare. <br> Den här funktionen kräver en konfigurerad version av inställningsplugin.
Auto Exporting Auto Exportera
If enabled scheduled reports can be exported automatically to a specified folder.<br> Therefore a full structured path architecture will be used:<br> Main Folder -> Template Folder (if defined) or Template ID -> Report ID -> Report Om aktiverade schemalagda rapporter kan exporteras automatiskt till en angiven mapp. <br> Därför kommer en fullständig strukturerad vägarkitektur att användas: <br> Huvudmapp -> Mallmapp (om den är definierad) eller Mall ID -> Rapport ID -> Rapport
The main path to an export folder for saving the exports. Valfritt: Huvudvägen till en exportmapp för att spara exporten. Om inte definierad undermapp "export" kommer att användas.
ReportIt General Settings ReportIT Allmänna inställningar
Separate Report View Filter Separat rapportvisningsfilter
Enable/disable the use of an individual filter per report. Aktivera / inaktivera användningen av ett enskilt filter per rapport.
Rows Per Page Rader per sida
The number of rows to display on a single page. Antalet rader som ska visas på en enda sida.
ReportIt Export Settings ReportIT Export Settings
CSV Column Separator CSV-kolonneparatorn
The column seperator to be used for CSV exports. Kolonnskiljaren som ska användas för CSV-export.
CSV Decimal Separator CSV-decimal separator
The symbol indicating the end of the integer part and the beginning of the fractional part. Symbolen indikerar slutet av heltalets del och början av fraktionsdelen.
ReportIt Rapportera
New Report Template Rapportera mallar
There are no Data Templates in use. Det finns inga rapportmallar tillgängliga.
Create a new Report Template Skapa en ny rapportmall
Choose a Data Template this Report Template should depend on. Unused Data Templates are hidden. Välj en datormall som denna rapportmall borde bero på. <br> Oanvända datamallar är dolda.
Import Report Template Exportera rapportmall
Select the XML file that contains your Report Template. Du måste välja minst en rapportmall.
Import Report Templates Exportera rapportmall
Compatible Kompatibel
Summary Sammanfattning
No Compatible Templates Found Inga kompatibla mallar hittades
Button: import button Import Importera

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:543
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 494