Translation

English
Context English Swedish
Should this report template be published for users to access? For testing purposes of new templates or modifications you should uncheck this box. Ska denna rapportmall publiceras för att användare ska få åtkomst? För att testa nya mallar eller modifieringar bör du avmarkera den här rutan.
Locked Låst
The status "locked" avoids any kind of modification to your report template as well as assigned measurands and variable definitions Statusen "låst" undviker någon form av modifiering av din rapportmall samt tilldelade mätvärden och variabeldefinitioner
Additional Pre-filter Ytterligare förfilter
Optional: The syntax to filter the available list of data items by their description. Use SQL wildcards like % and/or _. No regular Expressions! Valfritt: Syntaxen för att filtrera den tillgängliga listan med dataobjekt <br> enligt deras beskrivning. Använd SQL-jokertecken som% och / eller _. Inga vanliga uttryck!
Export Path Exportera sökvägen
Optional: The path to an folder for saving the exports. If it does not exist ReportIt automatically tries to create it during the first scheduled calculation, else it will try to create a new subfolder within the main export folder using the template id. Valfritt: Banan till en mapp för att spara exporten. Om det inte finns, försöker ReportIT automatiskt skapa det under den första schemalagda beräkningen, annars försöker man skapa en ny undermapp i huvudmappen med hjälp av mall-id.
Data Template Datamall
The name of the data template this Report Template depends on. Namnet på datormalen den här rapportmallen beror på.
Report Template Rapportera mallar
Choose one of your Report Templates to export to XML. Välj en av dina rapportmallar för att exportera till XML.
[Optional] Description Data Beskrivning
Describe the characteristics of your report template Beskriv egenskaperna för din rapportmall
[Optional] Author [Valfritt] Författare
Add your name or nick here. Lägg till ditt namn eller nick här.
[Optional] Version [Valfri] version
[Optional] Contact [Valfritt] Kontakt
Items Artiklar
Data Items [add to report: <a style="color:yellow" href="reports.php?action=report_edit&id=%d">%s</a>] Dataobjekt [lägg till rapport: <a style="color:yellow" href="reports.php?action=report_edit&id=%d"> %s</a> ]
Data Item Name Dataposter
No data items Inga dataposter
Search Sök
Reports Rapporter
Button: use filter settings Go Start
Button: reset filter settings Clear Rensa
Bar (vertical) Stång (vertikal)
Bar (horizontal) Bar (horisontell)
Line Linje
Area Område
Pie chart 3D Cirkeldiagram 3D
Spider Spindel

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/global_forms.php:158
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 207