Translation

English
Context English Swedish
The main path to an export folder for saving the exports. Valfritt: Huvudvägen till en exportmapp för att spara exporten. Om inte definierad undermapp "export" kommer att användas.
ReportIt General Settings ReportIT Allmänna inställningar
Separate Report View Filter Separat rapportvisningsfilter
Enable/disable the use of an individual filter per report. Aktivera / inaktivera användningen av ett enskilt filter per rapport.
Rows Per Page Rader per sida
The number of rows to display on a single page. Antalet rader som ska visas på en enda sida.
ReportIt Export Settings ReportIT Export Settings
CSV Column Separator CSV-kolonneparatorn
The column seperator to be used for CSV exports. Kolonnskiljaren som ska användas för CSV-export.
CSV Decimal Separator CSV-decimal separator
The symbol indicating the end of the integer part and the beginning of the fractional part. Symbolen indikerar slutet av heltalets del och början av fraktionsdelen.
ReportIt Rapportera
New Report Template Rapportera mallar
There are no Data Templates in use. Det finns inga rapportmallar tillgängliga.
Create a new Report Template Skapa en ny rapportmall
Choose a Data Template this Report Template should depend on. Unused Data Templates are hidden. Välj en datormall som denna rapportmall borde bero på. <br> Oanvända datamallar är dolda.
Import Report Template Exportera rapportmall
Select the XML file that contains your Report Template. Du måste välja minst en rapportmall.
Import Report Templates Exportera rapportmall
Compatible Kompatibel
Summary Sammanfattning
No Compatible Templates Found Inga kompatibla mallar hittades
Button: import button Import Importera
The internal identifier of this Report Template. Det unika namnet som ges till denna rapportmall.
The name of this Report Template. Det unika namnet som ges till denna rapportmall.
The Author of this Report Template. Exportera rapportmall
The version of this Report Template. Det unika namnet som ges till denna rapportmall.
Published Publicerad
The total number of reports using this report template. Det unika namnet som ges till denna rapportmall.
No matching data sources Inga matchande datakällor
Data template not available Datormall är inte tillgänglig

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
templates.php:103
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 502