Translation

English
English Swedish
Input field Inmatningsfält
None Ingen
Binary Binär
Floating point Flytpunkt
Integer Heltal
Integer (unsigned) Heltal (osignerad)
Hexadecimal (lower-case) Hexadecimal (små bokstäver)
Hexadecimal (upper-case) Hexadecimal (övre fall)
Octal Octal
Scientific Notation Vetenskaplig notering
Unchanged Oförändrad
off av
Binary SI-Prefixes (Base 1024) Binära SI-prefix (bas 1024)
Decimal SI-Prefixes (Base 1000) Decimala SI-prefix (bas 1000)
f_avg - Arithmetic Average f_avg - Aritmetiskt genomsnitt
Returns the average value of all measured values per DS Returnerar medelvärdet. (summan av värden / antal värden)
none inget
f_max - Maximum Value f_max - Maximalt värde
Returns the highest measured value per DS Returnerar det första uppmätta värdet
f_min - Minimum Value f_min - Minsta värde
Returns the lowest measured value per DS Returnerar det sista mätvärdet
f_sum - Sum f_sum - Sum
Returns the sum of all measured values per DS Returnerar det sista mätvärdet
f_num - Number of Values (Not NaN) f_num - Antal värden (inte NaN)
Returns the number of valid measured values per DS Returnerar antalet värden
f_grd - Gradient f_grd - Gradient
Returns the gradient of a straight line by using linear regression per DS Returnerar lutningen av en rak linje genom att använda linjär regression
f_last - Last Value f_last - Senaste värde
Returns the last valid measured value per DS Returnerar det sista mätvärdet
f_1st - First Value f_1st - Första värdet
Returns the first valid measured value per DS Returnerar det första uppmätta värdet

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 73