Translation

English
English Swedish
10,000 Data Source Items Datakälla
15,000 Data Source Items Datakälla
25,000 Data Source Items Datakälla
1 Minute 1 Minut
%d Minutes %d minuter
The unique name given to this Report Template. Det unika namnet som ges till denna rapportmall.
Description Beskrivning
A longer description of this Report Template. Det unika namnet som ges till denna rapportmall.
Version Version
A version number for this template Tillgängliga rapportmallar
Author Författare
The author of this template Upphovsmannen till denna mall
Publish Publicera
Should this report template be published for users to access? For testing purposes of new templates or modifications you should uncheck this box. Ska denna rapportmall publiceras för att användare ska få åtkomst? För att testa nya mallar eller modifieringar bör du avmarkera den här rutan.
Locked Låst
The status "locked" avoids any kind of modification to your report template as well as assigned measurands and variable definitions Statusen "låst" undviker någon form av modifiering av din rapportmall samt tilldelade mätvärden och variabeldefinitioner
Additional Pre-filter Ytterligare förfilter
Optional: The syntax to filter the available list of data items by their description. Use SQL wildcards like % and/or _. No regular Expressions! Valfritt: Syntaxen för att filtrera den tillgängliga listan med dataobjekt <br> enligt deras beskrivning. Använd SQL-jokertecken som% och / eller _. Inga vanliga uttryck!
Export Path Exportera sökvägen
Optional: The path to an folder for saving the exports. If it does not exist ReportIt automatically tries to create it during the first scheduled calculation, else it will try to create a new subfolder within the main export folder using the template id. Valfritt: Banan till en mapp för att spara exporten. Om det inte finns, försöker ReportIT automatiskt skapa det under den första schemalagda beräkningen, annars försöker man skapa en ny undermapp i huvudmappen med hjälp av mall-id.
Data Template Datamall
The name of the data template this Report Template depends on. Namnet på datormalen den här rapportmallen beror på.
Report Template Rapportera mallar
Choose one of your Report Templates to export to XML. Välj en av dina rapportmallar för att exportera till XML.
[Optional] Description Data Beskrivning
Describe the characteristics of your report template Beskriv egenskaperna för din rapportmall
[Optional] Author [Valfritt] Författare
Add your name or nick here. Lägg till ditt namn eller nick här.
[Optional] Version [Valfri] version
[Optional] Contact [Valfritt] Kontakt
Items Artiklar

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/global_forms.php:84
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 194