Translation

English
English Swedish
Import Importera
Report Calculation Rapportberäkning
Public Reports Offentliga rapporter
Show Report Visa rapport
Export Report Exportrapport
Public Report Charts Offentliga rapportdiagram
Bar Chart Stapeldiagram
Pie Chart Cirkeldiagram
View Reports Visa rapporter
Create Reports Skapa rapporter
Administrate Reports Administrera rapporter
Management Hantering
Report Rapportera
Templates Mallar
No data source item selected Inga dataposter
Unselected data source items are still in use Ovalda datakällobjekt används fortfarande
Unable to unlock this template without defined measurands Det går inte att låsa upp den här mallen utan definierade mått
global global
local lokal
Power User (Report Owner) Power User (Report Owner)
Super User (Report Admin) Super användare (Report Admin)
Maximum Execution Time (in seconds) Maximal körtid (i sekunder)
Optional: Maximum execution time of one calculation. Valfritt: Maximal körtid för en beräkning.
Maximum Record Count Change Maximal registreringsantal Ändra
Optional (Auto-Generate RRD List): Do not change RRD List of any Report if Record Count Change is greater than this Number This is to avoid unwanted and disastrous changes on RRD Lists Valfritt (Automatisk generering av RRD-lista): Ändra inte RRD-lista över någon rapport om registreringsantal förändring är större än detta nummer Detta är för att undvika oönskade och katastrofala förändringar på RRD-listor
Time Zones Tidszoner
Enable/disable the use of time zones for data item's configuration and report calculation. In the former case server time has to be set up to GMT/UTC! Aktivera / inaktivera användningen av tidszoner för datapostens konfiguration och rapportberäkning. I det tidigare fallet måste servertiden ställas in till GMT / UTC!
Show Local Time Zone Visa lokal tidzon
Enable/disable to display server's timezone on the headlines. Aktivera / inaktivera för att visa serverens tidszon i rubrikerna.
Allow scheduling by Operators Tillåt schemaläggning av operatörer
Enable/disable Operator's ability to schedule reports. When disabled, only administrators may change scheduling. Aktivera / inaktivera operatörens förmåga att schemalägga rapporter. När inaktiverad kan endast administratörer ändra schemaläggning.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:368
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 452