Translation

Id
2/100
Context English Swedish State
The mathematical definion of this measurand. Allowed are all combinations of operators and operands listed below following the rules of mathematics. Use round and square brackets to signify complex terms and the order of operations. Den matematiska definitionen av detta mått. Tillåtna är alla kombinationer av operatörer och operander som anges nedan enligt reglerna för matematik. Använd runda och fyrkantiga parenteser för att ange komplexa termer och arbetsordning.
Operators & Operands operatörer
Click on one of the listed operators or operand to append them to your calucalion formula. The tooltip will show you additional information like description, return value, arguments and usage. Klicka på en av de listade operatörerna eller operand för att lägga till dem till din calucalion-formel. Verktygstipsen visar ytterligare information som beskrivning, returvärde, argument och användning.
Click 'Continue' to Delete the following Measurands. Notice: If there are no other Measurands left after this process, the Report Template will be locked automatically. Klicka på 'Fortsätt' för att ta bort följande mått. Obs! Om det inte finns några andra mått kvar efter den här processen låses rapportmallen automatiskt.
List of selected measurands: Lista över valda rapporter:
Measurand: %s mätstorheter
You must select at least one measurand. Du måste välja minst en rapport.
Cancel Avbryt
Continue Fortsätt
Delete Template Measurands Radera rapportmallar
New Report Ny rapport
There are no unlocked and enabled report templates available (%s locked or disabled). Det finns inga rapportmallar tillgängliga.
Create a new report Skapa en ny rapport
Choose a template this report should depend on. Välj en mall som rapporten ska bero på.
Report Filters Rapportera filter
Id Id
Period %s from - to Perioden %s från - till
State Län
Last run %s Senaste körningen
Runtime [s] Speltid
Scheduled Schemalagd
Data Items Dataposter
n/a n/a
Add sources Lägg till källor
Edit sources Datakälla
Report has been locked Mallen har blivit tillfälligt låst
No reports Rapporter
Not authorised Ej godkänd
Add Data Items Lägg till dataposter
Report Configuration (%s) %s Rapportkonfiguration ( %s) %s
No recipients found Inga mottagare hittades
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/reportit Id
The following strings have the same context and source.
Translated Cacti/core Id
Translated Cacti/core (v1.2.x) Id
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core ID

Change compared to this translation:

IdD
Translated Cacti/core (v1.2.x) ID

Change compared to this translation:

IdD
Translated Cacti/flowview ID

Change compared to this translation:

IdD
Translated Cacti/gexport ID

Change compared to this translation:

IdD
Translated Cacti/maint ID

Change compared to this translation:

IdD
Translated Cacti/reportit ID
Translated Cacti/routerconfigs ID

Change compared to this translation:

IdD
Translated Cacti/thold ID

Change compared to this translation:

IdD
Translated Cacti/wmi ID

Change compared to this translation:

IdD

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is not translated in some components.

Reset

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
reports.php:351 templates.php:462
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 386