Translation

English
English Bulgarian
You do not have permission to execute this command. Нямате разрешение да изпълните тази команда.
Service Check Execution Time Време за изпълнение на проверка на услугата
Service Check Latency Закъснение при проверка на услугата
Host Check Execution Time Време за изпълнение на проверката на хоста
Host Check Latency Латентност за проверка на хоста
FATAL: Unable to make NPC Connection FATAL: Не може да се направи NPC връзка
ERROR - Log errors only ГРЕШКА - Само грешки в дневника
WARN - Log errors and warnings ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Грешки в дневника и предупреждения
INFO - Log errors, warnings, and info messages INFO - Грешки в дневника, предупреждения и информационни съобщения
DEBUG - Log everything ДЕБУГ - Запишете всичко
Nagios Host Mapping Картографиране на хост в Nagios
Select the Nagios host that maps to this host. Изберете хоста Nagios, който се свързва с този хост.
NPC NPC
Status Detail Подробности за състоянието
Service / Host Information Информация за услуга / домакин
Command Execution Изпълнение на команди
General Settings Основни настройки
Remote Commands Отдалечени команди
Allow commands to be written to the Nagios command file. Разрешаване на записването на команди в командния файл на Nagios.
Nagios Command File Path Път на командния файл на Nagios
The path to the Nagios command file (nagios.cmd). Пътят до командния файл на Nagios (nagios.cmd).
Nagios URL URL адрес на Nagios
The full URL to your Nagios installation (http://nagios.company.com/nagios/) Пълният URL адрес на вашата инсталация на Nagios (http://nagios.company.com/nagios/)
Date Format Формат на датата
Select the format you want for displaying dates. Изберете формата, който искате за показване на дати.
Time Format Времеви формат
Select the format you want for displaying times. Изберете формата, който искате за показване на времената.
Portlet Refresh Rate Честота на опресняване на портлета
The amount of time in seconds to wait before the portlets refresh. The minimum is 30 seconds. Времето в секунди, което трябва да се изчака преди обновяването на портлетите. Минимумът е 30 секунди.
Host/Service Config Type Тип конфигурация на хост / услуга
The config type is based on whether or not you are restoring retained information when Nagios starts. If you are unsure just leave the default value. If you can see host and service groups but not hosts or services try changing this setting. Типът конфигурация се основава на това дали възстановявате запазена информация, когато Nagios стартира. Ако не сте сигурни, просто оставете стойността по подразбиране. Ако можете да видите групи хостове и услуги, но не хостове или услуги, опитайте да промените тази настройка.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:286
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 20