Translation

English
English Dutch
Disassociate Maintenance Schedule(s) Onderhoudsschema's
You must select at least one Device. U moet ten minste één apparaat selecteren.
Webseer(s) Webseer (s)
Click 'Continue' to associate the Webseer(s) below with the Maintenance Schedule '<b>%s</b>'. Klik op 'Doorgaan' om de onderstaande apparaten te koppelen aan het onderhoudsschema '<b>%s</b>'.
Click 'Continue' to disassociate the Webseer(s) below from the Maintenance Schedule '<b>%s</b>'. Klik op 'Doorgaan' om de onderstaande apparaten los te koppelen van het onderhoudsschema '<b>%s</b>'.
You must select at least one Webseer. U moet ten minste één apparaat selecteren.
General Settings [edit: %s] Algemene instellingen [Bewerken: %s]
General Settings [new] Algemene instellingen [nieuw]
New Maintenance Schedule Nieuw onderhoudsschema
Schedule Schema
Schedule Name Schema Naam
Provide the Maintenance Schedule a meaningful name Geef het onderhoudsschema een betekenisvolle naam
Enabled Ingeschakeld
Whether or not this schedule will be checked. Of deze drempel al dan niet wordt gecontroleerd en gealarmeerd.
Schedule Type Schematype
The type of schedule, one time or recurring. Het soort schema, eenmalig of terugkerend.
Interval Interval
This is the interval in which the start / end time will repeat. Dit is het interval waarin de begin/eindtijd zich herhaalt.
Start Time Starttijd
The start date / time for this schedule. Most date / time formats accepted. De startdatum / tijd voor dit schema. De meeste datum- en tijdformaten worden geaccepteerd.
End Time Eindtijd
The end date / time for this schedule. Most date / time formats accepted. De einddatum / tijd voor dit schema. De meeste datum- en tijdformaten worden geaccepteerd.
Start Date/Time Selector Start Datum / Tijd Selector
End Date/Time Selector Einddatum / tijdselector
Maintenance Schedules Onderhoudsschema's
Name Naam
Active Actief
Type Type
Start Start
End Tot
No Schedules Agenda’s

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
maint.php:558
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 42