Translation

English
English Swedish
Fill in the list of available SNMP read strings to test for this device. Each read string must be separated by a colon ':'. These read strings will be tested sequentially if the primary read string is invalid. Fyll i listan över tillgängliga SNMP-lässträngar för att testa för den här enheten. Varje lässträng måste separeras med ett kolon ':'. Dessa lässträngar testas i följd om den primära lässträngen är ogiltig.
The UDP/TCP Port to poll the SNMP agent on. UDP / TCP-porten för att undersöka SNMP-agenten på.
Default SNMP timeout in milli-seconds. Standard SNMP-timeout i millisekunder.
The number times the SNMP poller will attempt to reach the host before failing. Antalet gånger SNMP pollen kommer att försöka nå värden innan de misslyckas.
snmpbulkwalk Binary Path snmpbulkwalk binär sökväg
The path to your snmpbulkwalk binary. Vägen till din snmpbulkwalk binära.
MacTrack Settings SNMP-inställningar
Default Tab Standardflik
Which MacTrack tab would you want to be your Default tab every time you goto the MacTrack second. Vilken MacTrack-flik vill du vara din standardflik varje gång du går till MacTrack-sekunden.
IP Addresses IP adress
Mac Addresses MAC-adress
dot1x Deta dot1x Deta
Device Tracking Devices Enhetsspårningsenheter
(Edit) (Redigera)
(Import) Importera
Device Tracking Device Types Enhetsspårningsenhetstyper
Device Tracking Sites Enhetsspårningswebbplatser
Mac Address Tracking Utility Mac-adressspårningsverktyg
Mac Address Authorization Utility Verktyg för Mac-adressbehörighet
Device Tracking Vendor Macs Enhetsspårningsleverantörer Macs
Device Tracking View Macs Enhetsspårning Visa Macar
Device Tracking Dot1x View Enhetsspårning Dot1x View
Device Tracking IP Address Viewer Enhetsspårning av IP-adressvisare
Device Tracking View Interfaces Enhetsspårningsgränssnitt
Device Tracking View Sites Enhetsspårning Visa webbplatser
Device Tracking View IP Ranges Enhetsspårning Visa IP-områden
Device Tracking View Devices Enhetsspårning Visa enheter
Device Tracking Utilities Enhetsspårningsverktyg
Truncate Port Results Table Truncate Port Results Table
Truncate Aggregated Port Results Table Truncate Aggregated Port Results Table
Truncate and Re-create Aggregated Port Results Table Avkorta och återskapa Aggregated Port Results Table

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:613
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 535