Translation

Exported Cacti Graph Pages
33/260
Context English Dutch State
Remote Options Opties op afstand
Sanitize remote directory Afstandsbedieningsdirectory saneren
Check this if you want to delete any existing files in the FTP remote directory. This option is in use only when using the PHP built-in ftp functions. Vink dit aan als u bestaande bestanden in de FTP remote directory wilt verwijderen. Deze optie is alleen in gebruik bij gebruik van de PHP ingebouwde ftp-functies.
Remote Host Verre Gastheer
Denotes the host to send Exported Graphs to. Geeft de host aan waarnaar de geëxporteerde grafieken moeten worden verzonden.
Remote Port Verre Haven
Communication port to use for the export method if non-standard (leave empty for defaults). Communicatiepoort te gebruiken voor de exportmethode als deze niet standaard is (laat leeg voor standaardinstellingen).
Use passive mode Gebruik passieve modus
Check this if you want to connect in passive mode to the FTP server. Controleer dit als u in passieve modus verbinding wilt maken met de FTP-server.
User Gebruiker
Account to logon on the remote server (leave empty for defaults). Account om in te loggen op de externe server (laat leeg voor standaardinstellingen).
Password Wachtwoord
Password for the remote ftp account (leave empty for blank). Wachtwoord voor het externe ftp-account (laat leeg voor leeg voor blanco).
Private Key Path Prive sleutelpad
For SCP and RSYNC, enter the Private Key path if required. Voor SCP en RSYNC voert u, indien nodig, het pad van de privésleutel in.
Exported Cacti Graph Pages Uitgevoerde cactusgrafiekpagina's
(Edit) (Wijzig)
Actions Acties

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
setup.php:594
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 204