Translation

English
English Swedish
FlowView Filters [ Add Devices before Filters ] FlowView-filter [Lägg till enheter före filter]
Filters Filter
Default Standard
Filter Name Filternamn
ID ID
Resolution Upplösning
Every Hour Varje timme
Every %d Hours Varje% d timmar
Every Day Varje dag
Every Week Varje vecka
Every %d Weeks, 2 Varje% d veckor, 2
Every Month Varje månad
Title Titel
New Schedule Nytt schema
Enter a Report Title for the FlowView Schedule. Ange en rapporttitel för FlowView-schemat.
Enabled Aktiverad
Whether or not this NetFlow Scan will be sent. Huruvida denna NetFlow Scan ska skickas eller inte.
Name of the query to run. Namn på frågan som ska köras.
Send Interval Skicka intervall
How often to send this NetFlow Report? Hur ofta skickar du denna NetFlow-rapport?
This is the first date / time to send the NetFlow Scan email. All future Emails will be calculated off of this time plus the interval given above. Detta är första datum / tid för att skicka NetFlow Scan-e-postmeddelandet. Alla framtida e-postmeddelanden kommer att beräknas utanför denna tid plus det intervall som anges ovan.
Email Addresses E-postadresser
Email addresses (command delimited) to send this NetFlow Scan to. E-postadresser (kommandotgränsad) för att skicka denna NetFlow Scan till.
Format File to Use Formatera fil som ska användas
Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory. Välj det anpassade html-omslaget och CSS-filen som ska användas. Den här filen innehåller både html och CSS för att sammanfatta din rapport. Om den innehåller mer än bara CSS måste du placera en special<REPORT> tagg inuti filen. Denna formattagg ersätts av rapportinnehållet. Dessa filer finns i katalogen "format".
Sent Scheduled Report %s in Background. Skickad schemalagd rapport %s i bakgrunden.
Reports will arrive once Complete. Rapporter kommer när de är klara.
Click 'Continue' to delete the following Schedule(s). Klicka på "Fortsätt" för att radera följande schema.
Click 'Continue' to send the following Schedule(s) now. Klicka på "Fortsätt" för att skicka följande schema (er) nu.
Click 'Continue' to Disable the following Schedule(s). Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande schema.
Click 'Continue' to Enable the following Schedule(s). Klicka på "Fortsätt" för att Aktivera följande schema (er).
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/flowview
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/reportit
Propagated Translated Cacti/maint
Propagated Translated Cacti/syslog
Propagated Translated Cacti/routerconfigs
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/mactrack
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/gexport
Propagated Translated Cacti/webseer
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/wmi

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 167