Translation

English
English Swedish
Dest AS Dest AS
Filter on the select Destination AS for in the Filter. This can be a comma delimited list of Destimation AS's Filtrera på den valda destinationen AS för i filtret. Detta kan vara en kommaavgränsad lista över Destimation AS
Delete Radera
Device Name Enhetsnamn
Name of the device to be displayed. Namn på enheten som ska visas.
Collection Medhod Samling Medhod
There are two support collection methods, the first utilizes the legacy flow-tools binaries and the second leverages Cacti's own PHP based flow stream server. Det finns två metoder för stödinsamling, den första använder de äldre flödesverktygsbinarierna och den andra använder Cactis egen PHP-baserade flödesströmsserver.
Allowed Host Tillåtna värd
IP Address of the device that is allowed to send to this flow collector. Leave as 0 for any host. IP-adress för enheten som får skickas till denna flödessamlare. Lämna som 0 för någon värd.
Port this collector will listen on. Hamn den här samlaren lyssnar på.
Click 'Continue' to delete the following Net-Flow Listeners. After which, you will need to restart your Flow-Capture Service. Klicka på "Fortsätt" för att radera följande Netflow-lyssnare. Därefter måste du starta om din Flow-Capture Service.
Also, remember to remove any leftover files from your Net-Flow Capture location. Kom också ihåg att ta bort eventuella kvarvarande filer från din Net-Flow Capture-plats.
You must select at least one device. Du måste välja minst en enhet.
Continue Fortsätt
Cancel Avbryt
Device [edit: %s] Enhet [redigera: %s]
Device [new] Enhet [ny]
FlowView Listeners FlowView-lyssnare
Search Sök
Go Start
Set/Refresh Filters Ange / Uppdatera filter
Clear Rensa
Clear Filters Rensa filter
Listeners lyssnare
Name Namn
Method Metod
Allowed From Tillåtet Från
Status Status
Observed Listen Observerad lyssna
Cacti Kaktusväxter
Down Nere
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/flowview
The following strings have the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core
Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
flowview_devices.php:210
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 126