Translation

English
English Swedish
Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory. Välj det anpassade html-omslaget och CSS-filen som ska användas. Den här filen innehåller både html och CSS för att sammanfatta din rapport. Om den innehåller mer än bara CSS måste du placera en special<REPORT> tagg inuti filen. Denna formattagg ersätts av rapportinnehållet. Dessa filer finns i katalogen "format".
Sent Scheduled Report %s in Background. Skickad schemalagd rapport %s i bakgrunden.
Reports will arrive once Complete. Rapporter kommer när de är klara.
Click 'Continue' to delete the following Schedule(s). Klicka på "Fortsätt" för att radera följande schema.
Click 'Continue' to send the following Schedule(s) now. Klicka på "Fortsätt" för att skicka följande schema (er) nu.
Click 'Continue' to Disable the following Schedule(s). Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande schema.
Click 'Continue' to Enable the following Schedule(s). Klicka på "Fortsätt" för att Aktivera följande schema (er).
You must select at least one schedule. Du måste välja minst ett schema.
Report: [edit: %s] Rapportera: [redigera: %s]
Report: [new] Rapportera: [ny]
Start Date Selector Startdatumsväljare
FlowView Schedules FlowView Scheman
FlowView Schedules [ Add Devices before Schedules ] FlowView Schedules [Lägg till enheter före scheman]
Schedules scheman
Schedule Title Rubrik för schema
Interval Intervall
Start Date Startdatum
Next Send Nästa Skicka
Email E-post
Select a Report Type First Skriv ut rapporter
Filter: [edit: %s] Rapportera: [redigera: %s]
Filter: [new] Rapportera: [ny]
Undefined Filter [ Select Filter to get Details ] Odefinierat filter [Välj filter för att få detaljer]
Statistical Report: %s [ Including overrides as specififed below ] Statistisk rapport: %s [Inkluderar åsidosättningar som anges nedan]
Printed Report: %s [ Including overrides as specififed below ] Tryckt rapport: %s [Inkluderar åsidosättningar som anges nedan]
Select a Filter Skriv ut rapporter
Exclude Exkludera
None Ingen
Top Sample Toppprov
Top 2 Samples Topp 2 prov
Top 3 Samples Topp 3 prov
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/flowview
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/maint
Propagated Translated Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
flowview_schedules.php:539
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 191