Translation

English
English Bulgarian
Cycle цикъл
Delay Interval Интервал на забавяне
This is the time in seconds before the next graph is displayed. Това е времето в секунди преди да се покаже следващата графика.
Graph Timespan График на графика
This is the default timespan that will be displayed on the page. Това е стандартният период от време, който ще бъде показан на страницата.
Column Count Брой на Колона
In Tree Mode this is the number of columns that will be used. В режим Дърво това е броят колони, които ще се използват.
Select the number of graphs to display per page Изберете броя графики за показване на страница
This sets the graph height for the displayed graphs. Това задава височината на графиката за показваните графики.
This sets the graph width for the displayed graphs. Това задава ширината на графиката за показаните графики.
Display Legend Легенда на дисплея
Check this to display legend. Проверете това, за да покажете легендата.
Predefined Rotations Предварително определени ротации
Rotation Type Тип на въртене
Select which method to use for custom graph rotation. If you select 'Specific List', you must define a list of Graph ID's Изберете кой метод да се използва за персонализирано завъртане на графиката. Ако изберете „Специфичен списък“, трябва да определите списък с идентификаторите на графиките
Legacy (All) Наследство (всички)
Specific List Специфичен списък
Tree Mode Дървовиден изглед
Custom Graph List Потребителски списък с графики
This must be a comma delimited list of Graph ID's to cycle through. For example '1,2,3,4' Това трябва да е списък с разделени със запетая идентификатори на графиките, през които да преминавате. Например „1,2,3,4“
Default Tree Дърво по подразбиране
Select the graph tree to cycle if Tree Mode is selected Изберете дървото на графиката, за да циклирате, ако е избран режим Дърво
%d Pixels % d Пиксела
Cycling Колоездене

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:207
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 52