Translation

English
English Bulgarian
Cycle to Next Graphs Към следващите графики
Next Следващ
Refresh Обновяване
Refresh Graphs Now Обновяване на графиките сега
Clear Изчисти
Clear Filter Изчистване на филтъра
Save Запази
Save Filter Settings Запазване на настройките на филтъра
Number of Graph Columns Брой графични графи
Graph Height Височина на графиката
Graph Width Ширина на графиката
Display Graph Legend Показване на легендата за графиката
Legend Легенда
Select Tree to View Изберете Дърво за преглед
Select Tree Leaf to Display Изберете Лист от дърво за показване
All Levels Всички нива
Top Level Най-високо ниво
Enter Regular Expression Match (only alpha, numeric, and special characters \"(^_|?)\" permitted) Въведете съвпадение на регулярния израз (само буквени, цифрови и специални символи \ t
Cycle Graphs Графики на цикъла
%d Graph % d Графика
%d Graphs % d Графики
%d Column % d Графа
%d Columns % d колони
Plugin -> Cycle Graphs Приставката -> Цикъл графики
Cycle цикъл
Delay Interval Интервал на забавяне
This is the time in seconds before the next graph is displayed. Това е времето в секунди преди да се покаже следващата графика.
Graph Timespan График на графика
This is the default timespan that will be displayed on the page. Това е стандартният период от време, който ще бъде показан на страницата.
Column Count Брой на Колона
In Tree Mode this is the number of columns that will be used. В режим Дърво това е броят колони, които ще се използват.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
cycle.php:307
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 28