Translation

English
English Swedish
About Cacti Om Cacti
Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool's framework. Its goal is to make a network administrator's job easier by taking care of all the necessary details necessary to create meaningful graphs. Cacti är utformad för att vara en komplett grafisk lösning baserad på RRDtools ramverk. Målet är att göra nätverksadministratörens jobb enklare genom att ta hand om alla nödvändiga uppgifter som är nödvändiga för att skapa meningsfulla grafer.
Please see the official %sCacti website%s for information, support, and updates. Vänligen se den officiella %sCacti-webbplatsen %s för information, support och uppdateringar.
Cacti Developers Kaktusutvecklare
Thanks Tack
A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s. Ett mycket speciellt tack till %sTobi Oetiker %s, skaparen av %sRRDtool %s och den mycket populära %sMRTG %s.
The users of Cacti Användarna av Cacti
Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti. Särskilt alla som har tagit tid att skapa en problemrapport, eller på annat sätt hjälpa till att åtgärda problem med Cacti. Också till alla som har bidragit till att stödja kaktus.
License Licens
Cacti is licensed under the GNU GPL: Cacti är licensierat under GNU GPL:
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Detta program är fri programvara; Du kan omfördela den och / eller ändra den enligt villkoren i GNU General Public License som publiceras av Free Software Foundation. antingen version 2 i Licensen eller (eventuellt) någon senare version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Programmet distribueras i hopp om att det kommer att vara användbart, men UTAN NÅGOT GARANTI. utan ens den underförstådda garantin om SÄLJBARHET eller EGNETHET FÖR ET SÄRSKILT SYFTE. Se GNU General Public License för mer information.
Delete Ta bort
Convert to Normal Graph Konvertera till LINE1-graf
Place Graphs on Report Placera grafer på rapporten
Migrate Aggregate to use a Template Migrera Aggregate för att använda en mall
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 1