Translation

English
English Swedish
Value Värde
Results Resultat
<not set> Ej inställt
Data Source Repair Recommendations Datakällafält
Issue Utlämning
For attribute '%s', issue found '%s' För attrbitute ' %s' har problemet hittats ' %s'
Apply Suggested Fixes Tillåta föreslagna namn
Repair Steps [ %s ] Reparationssteg [ %s]
Repair Steps [ Run Fix from Command Line ] Reparationssteg [Kör fix från kommandorad]
Command Kommando
Waiting on Data Source Check to Complete Väntar på datakälla Kontrollera för att slutföra
All Devices Alla enheter
Data Source Troubleshooter [ %s ] Datakälla Felsökare [ %s]
No Device No Device
Delete All Checks Ta bort kontroll
Run All
Run checks on currently filtered Data Sources and preserve other results
Profile Profil
All Alla
Failed Misslyckad
Debugging Felsökning
Click 'Continue' to delete the following Data Input Method Klicka på &quot;Fortsätt&quot; för att radera följande datainmatningsmetod
Click 'Continue' to duplicate the following Data Input Method(s). You can optionally change the title format for the new Data Input Method(s). Klicka på &quot;Fortsätt&quot; för att duplicera följande datainmatningsmetod. Du kan valfritt ändra titelformat för den nya datainmatningsmetoden.
Input Name: Inmatningsnamn:
Delete Data Input Method Ta bort datainmatningsmetod
Click 'Continue' to delete the following Data Input Field. Klicka på &quot;Fortsätt&quot; för att radera följande datainmatningsfält.
Field Name: %s Fältnamn: %s
Friendly Name: %s Vänligt namn: %s
Remove Data Input Field Ta bort datainmatningsfältet
This script appears to have no input values, therefore there is nothing to add. Detta skript verkar inte ha några inmatningsvärden, därför finns det inget att lägga till.
Output Fields [edit: %s] Utdatafält [redigera: %s]
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Empty Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
data_debug.php:1054
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 645