Translation

English
English Swedish
The method used to gather information for this Data Input Method. Metoden som används för att samla information för denna datainmatningsmetod.
No Data Input Methods Found Inga datainmatningsmetoder hittades
Click 'Continue' to delete the following Data Query. Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datafråga.
Delete Data Query Ta bort datafråga
Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association. Klicka på "Fortsätt" för att radera följande Data Query Graph Association.
Graph Name: %s Grafnamn: %s
Remove Data Query Graph Template Konvertera till grafmall
Associated Graph/Data Templates [edit: %s] Associerade graf / datamallar [redigera: %s]
Associated Graph/Data Templates [new] Associerade graf / datamallar [redigera: %s]
Associated Data Templates Associerade datamallar
Data Template - %s Dataskabel - %s
If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here. Om den här grafmallen kräver datalmalldatakälla till vänster markerar du rätt XML-utmatningskolumn och sedan aktiverar mappningen antingen kryssrutan eller växla här.
Suggested Values - Graphs Föreslagna värden - Grafer
Equation Ekvation
No Suggested Values Found Inga föreslagna värden hittades
Field Name Fältnamn
Suggested Value Föreslaget värde
Add Lägg till
Add Graph Title Suggested Name Lägg till diagramtitel föreslaget namn
Suggested Values - Data Sources Föreslagna värden - datakällor
Add Data Source Name Suggested Name Lägg till datakälla namn Förslag till namn
Data Queries [edit: %s] Datafrågor [redigera: %s]
Data Queries [new] Datafrågor [nytt]
Successfully located XML file Succesfullt lokaliserad XML-fil
Could not locate XML file. Det gick inte att hitta XML-filen.
Associated Graph Templates Associerade grafmallar
Graph Template Name Grafmallnamn
Mapping ID Mapping ID
Association Read Only until XML file located Association skrivskyddad tills XML-fil finns
Mapped Graph Templates with Graphs are read only Mappade grafmallar med grafer läses endast
No Graph Templates Defined. Inga grafmallar definierade.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 712