Translation

English
English Swedish
No CDEFs Inga CDEFs
FATAL: YOU DO NOT HAVE ACCESS TO THIS AREA OF CACTI FATAL: DU HAR INTE TILLGÅNG TILL DETTA OMRÅDE AV CACTI
Unnamed Color Namnlösa Färg
Click 'Continue' to delete the following Color Klicka på "Fortsätt" för att radera följande färg
Delete Color Radera färg
Cacti has imported the following items: Cacti har importerat följande:
Import Colors Importera färger
Import Colors from Local File Importera färger från lokal fil
Please specify the location of the CSV file containing your Color information. Ange platsen för CSV-filen som innehåller din färginformation.
Select a File Välj en fil
Overwrite Existing Data? Skriv över befintliga data?
Should the import process be allowed to overwrite existing data? Please note, this does not mean delete old rows, only update duplicate rows. Skulle importprocessen tillåtas skriva över befintliga data? Observera att det här inte betyder att radera gamla rader, uppdatera bara dubbla rader.
Allow Existing Rows to be Updated? Tillåt befintliga rader att uppdateras?
Required File Format Notes Obligatoriska filformat Notes
The file must contain a header row with the following column headings. Filen måste innehålla en rubrikrad med följande kolumnrubriker.
<strong>name</strong> - The Color Name <strong>namn</strong> - Färgnamnet
<strong>hex</strong> - The Hex Value <strong>hex</strong> - hexvärdet
Colors [edit: %s] Färger [redigera: %s]
Colors [new] Färger [ny]
Colors Färger
Named Colors Namngivna färger
Import Importera
Export Colors Exportera färger
Hex Hex
The Hex Value for this Color. Hexvärdet för denna färg.
Color Name Färgnamn
The name of this Color definition. Namnet på denna färgdefinition.
Is this color a named color which are read only. Är den här färgen en namngiven färg som endast är läsad.
Named Color Namngivna Färg
Color Färg
The Color as shown on the screen. Färgen som visas på skärmen.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
color.php:395
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 534