Translation

English
English Swedish
Item # %d Artikelnummer% d
No Items Inga objekt
Click 'Continue' to delete the following Color Template Klicka på "Fortsätt" för att radera följande färgmall
Delete Color Template Radera färgmall
Click 'Continue' to duplicate the following Color Template. You can optionally change the title format for the new color template. Klicka på "Fortsätt" för att duplicera följande färgmall. Du kan valfritt ändra titelformat för den nya färgmallen.
Duplicate Color Template Duplicera färgmall
Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Template. Klicka på "Fortsätt" för att skapa en aggregerad graf från vald graf (er).
Synchronize Color Template Synkronisera grafer till grafmallar
Color Template Items [new] Färgmallar [ny]
Color Template Items [edit: %s] Färgmallar [redigera: %s]
Delete Color Item Ta bort färgartikel
Color Template [edit: %s] Färgmall [redigera: %s]
Color Template [new] Färgmall [ny]
Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out Färgmall '%s' hade% d Aggregatmallar skjutits ut och% d Icke-mallade aggregeringar skjutits ut
Color Template '%s' had no Aggregate Templates or Graphs using this Color Template. Färgmallen '%s' hade inga sammanlagda mallar eller grafer med denna färgmall.
Color Templates Färgmallar
Color Templates that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate Template. Färgmallar som används kan inte raderas. Används definieras som refererad av en aggregatmall.
No Color Templates Found Inga färgmallar hittades
Click 'Continue' to delete the following Color Template Color. Klicka på "Fortsätt" för att radera följande färgmallfärg.
Color Name: Färgnamn:
Color Hex: Färg Hex:
Remove Color Item Ta bort färgartikel
Color Template Items [edit Report Item: %s] Färgmallar [Redigera rapportobjekt: %s]
Color Template Items [new Report Item: %s] Färgmallar [ny rapportartikel: %s]
Run Check Kör kontroll
Delete Check Ta bort kontroll
Data Source debug started. Datakälla Felsökning
Data Source debug received an invalid Data Source ID. Datakällafelsökning mottog ett ogiltigt datakälla-ID.
All RRDfile repairs succeeded. Alla RRDfile reparationer lyckades.
One or more RRDfile repairs failed. See Cacti log for errors. En eller flera RRD-filreparationer misslyckades. Se Cacti logga för fel.
Automatic Data Source debug being rerun after repair. Automatisk datakällafelsökning återställs efter reparation.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 571