Translation

English
English Swedish
About Cacti Om Cacti
Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool's framework. Its goal is to make a network administrator's job easier by taking care of all the necessary details necessary to create meaningful graphs. Cacti är utformad för att vara en komplett grafisk lösning baserad på RRDtools ramverk. Målet är att göra nätverksadministratörens jobb enklare genom att ta hand om alla nödvändiga uppgifter som är nödvändiga för att skapa meningsfulla grafer.
Please see the official %sCacti website%s for information, support, and updates. Vänligen se den officiella %sCacti-webbplatsen %s för information, support och uppdateringar.
Cacti Developers Kaktusutvecklare
Thanks Tack
A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s. Ett mycket speciellt tack till %sTobi Oetiker %s, skaparen av %sRRDtool %s och den mycket populära %sMRTG %s.
The users of Cacti Användarna av Cacti
Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti. Särskilt alla som har tagit tid att skapa en problemrapport, eller på annat sätt hjälpa till att åtgärda problem med Cacti. Också till alla som har bidragit till att stödja kaktus.
License Licens
Cacti is licensed under the GNU GPL: Cacti är licensierat under GNU GPL:
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Detta program är fri programvara; Du kan omfördela den och / eller ändra den enligt villkoren i GNU General Public License som publiceras av Free Software Foundation. antingen version 2 i Licensen eller (eventuellt) någon senare version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Programmet distribueras i hopp om att det kommer att vara användbart, men UTAN NÅGOT GARANTI. utan ens den underförstådda garantin om SÄLJBARHET eller EGNETHET FÖR ET SÄRSKILT SYFTE. Se GNU General Public License för mer information.
Delete Ta bort
Convert to Normal Graph Konvertera till LINE1-graf
Place Graphs on Report Placera grafer på rapporten
Migrate Aggregate to use a Template Migrera Aggregate för att använda en mall
Create New Aggregate from Aggregates Skapa nytt aggregat från aggregat
Associate with Aggregate Associera med Aggregate
Disassociate with Aggregate Demontera med Aggregat
Place on a Tree (%s) Placera på ett träd ( %s)
Click 'Continue' to delete the following Aggregate Graph(s). Klicka på "Fortsätt" för att radera följande Aggregate Graph (s).
Cancel Avbryt
Continue Fortsätt
Delete Graph(s) Radera graf (er)
The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template. De valda Aggregatgraferna representerar element från mer än en grafmall.
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template. Please press 'Return' and then select only Aggregate Graph that utilize the same Graph Template. För att migrera Aggregatgraferna nedan till ett Mallbaserat aggregat måste de bara använda en grafmall. Vänligen tryck på 'Retur' och välj sedan endast Aggregatgraf som använder samma grafmall.
Return Tillbaka
The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates. De valda Aggregatgraferna representerar element från mer än en grafmall.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/flowview Ta bortRadera
Propagated Translated Cacti/webseer Ta bortRadera
Propagated Translated Cacti/reportit Ta bortRadera
Propagated Translated Cacti/gexport
Propagated Translated Cacti/thold
Propagated Translated Cacti/routerconfigs Ta bortRadera
Propagated Translated Cacti/monitor
Propagated Translated Cacti/mactrack Ta bortRadera
Propagated Translated Cacti/syslog Ta bortRadera
Propagated Translated Cacti/wmi
Propagated Translated Cacti/hmib Ta bortRadera
Propagated Translated Cacti/core
Propagated Translated Cacti/gpsmaps
Propagated Translated Cacti/mikrotik Ta bortRadera
Propagated Translated Cacti/maint Ta bortRadera
The following strings have different contexts, but the same source.
Translated Cacti/core Ta bortRadera
Translated Cacti/core (v1.2.x) Ta bortRadera

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information