Translation

English
English Swedish
The Maximum width of the Tree to expand to, after which time, Tree branches will scroll on the page. Trädets maximala bredd att expandera till, efter vilken tidpunkt trädgrenar kommer att bläddra på sidan.
Filter Settings Filterinställningar
Strip Domains from Device Dropdowns Remsa domäner från dropdowns för enheter
When viewing Device name filter dropdowns, checking this option will strip to domain from the hostname. När du visar rullgardinsmenyerna för enhetsnamnsfilter raderas till domän från värdnamnet genom att kontrollera detta alternativ.
Graph/Data Source/Data Query Settings Graf / Datakälla / Datasökningsinställningar
Maximum Title Length Maximal titellängd
The maximum allowable Graph or Data Source titles. De maximala tillåtna graferna eller datakällans titlar.
Data Source Field Length Datakälla Fältlängd
The maximum Data Query field length. Fältlängden för maximal dataförfrågan.
Graph Creation Graph Creation
Default Graph Type Standard graftyp
When creating graphs, what Graph Type would you like pre-selected? När du skapar grafer, vilken grafyp vill du ha förvalts?
All Types Alla typer
By Template/Data Query Med mall / datasökning
Log Management Loghantering
Default Log Tail Lines Standard Log Tail Lines
Default number of lines of the Cacti log file to tail. Standard antal linjer i Cacti loggfilen till svans.
Maximum number of rows per page Maximalt antal rader per sida
User defined number of lines for the CLOG to tail when selecting 'All lines'. Användardefinierat antal linjer för CLOG till svans när du väljer "Alla linjer".
Log Tail Refresh Log Hail Refresh
How often do you want the Cacti log display to update. Hur ofta vill du att Cacti-loggdisplayen ska uppdateras.
Log Viewer Settings Log Viewer Inställningar
Exclusion Regex Uteslutning Regex
Any strings that match this regex will be excluded from the user display. <strong>For example, if you want to exclude all log lines that include the words 'Admin' or 'Login' you would type '(Admin || Login)'</strong> Alla strängar som matchar denna regex kommer att uteslutas från användardisplayen. <strong>Om du till exempel vill utesluta alla logglinjer som innehåller orden &quot;Admin&quot; eller &quot;Logga in&quot; skulle du skriva &quot;(Admin | Login)&quot;</strong>
Real-time Graphs Realtidsgrafer
Enable Real-time Graphing Aktivera grafik i realtid
When an option is checked, users will be able to put Cacti into Real-time mode. När ett alternativ är markerat kan användarna lägga kaktus i realtidsläge.
This timespan you wish to see on the default graph. Den här tidsintervallet du vill se på standardgrafen.
Minimum Refresh Interval Ladda om interval
This is the minimal supported time between Graph updates. This value is also used to set certain RRDfile attributes. If you have a Device that caches data and does not provide realtime updates, you may have to increase the default Minimum Refresh Interval to prevent creating Graphs with gaps. Detta är den minimala tiden som stöds mellan grafuppdateringar. Detta värde används också för att ställa in vissa RRDfile -attribut. Om du har en enhet som cachar data och inte tillhandahåller uppdateringar i realtid kan du behöva höja standardminimum för uppdateringsintervall för att förhindra att du skapar grafer med luckor.
Cache Directory Cache Directory
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/global_settings.php:911
String age
12 months ago
Source string age
12 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 2214