Translation

English
English Swedish
Update RRA Uppdatera RRA
Output Fields can not be removed when Data Sources are present Utmatningsfält kan inte tas bort när datakällor är närvarande
No Output Fields Inga utmatningsfält
Delete Data Input Field Radera datainmatningsfältet
Data Input Methods Data Input Methods
Input Methods Inmatningsmetoder
Data Input Name Datainmatningsnamn
The name of this Data Input Method. Namnet på denna datainmatningsmetod.
The internal database ID for this Data Input Method. Useful when performing automation or debugging. Den interna databasen ID för denna dataskabel. Användbar när du utför automatisering eller felsökning.
Data Inputs that are in use cannot be Deleted. In use is defined as being referenced either by a Data Source or a Data Template. Datainmatningar som används kan inte raderas. Används definieras som referens antingen med en datakälla eller en datamall.
Data Sources Using Datakällor använder
The number of Data Sources that use this Data Input Method. Antalet datakällor som använder denna datainmatningsmetod.
The number of Data Templates that use this Data Input Method. Antalet datamallar som använder denna datainmatningsmetod.
Data Input Method Data Input Method
The method used to gather information for this Data Input Method. Metoden som används för att samla information för denna datainmatningsmetod.
No Data Input Methods Found Inga datainmatningsmetoder hittades
Click 'Continue' to delete the following Data Query. Klicka på "Fortsätt" för att radera följande datafråga.
Delete Data Query Ta bort datafråga
Click 'Continue' to delete the following Data Query Graph Association. Klicka på "Fortsätt" för att radera följande Data Query Graph Association.
Graph Name: %s Grafnamn: %s
Remove Data Query Graph Template Konvertera till grafmall
Associated Graph/Data Templates [edit: %s] Associerade graf / datamallar [redigera: %s]
Associated Graph/Data Templates [new] Associerade graf / datamallar [redigera: %s]
Associated Data Templates Associerade datamallar
Data Template - %s Dataskabel - %s
If this Graph Template requires the Data Template Data Source to the left, select the correct XML output column and then to enable the mapping either check or toggle here. Om den här grafmallen kräver datalmalldatakälla till vänster markerar du rätt XML-utmatningskolumn och sedan aktiverar mappningen antingen kryssrutan eller växla här.
Suggested Values - Graphs Föreslagna värden - Grafer
Equation Ekvation
No Suggested Values Found Inga föreslagna värden hittades
Field Name Fältnamn
Suggested Value Föreslaget värde
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
data_input.php:983
String age
11 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 698