Translation

English
English Swedish
The date format to use in Cacti. Datumformat som ska användas i Cacti.
The date separator to be used in Cacti. Datumseparatorn som ska användas i Cacti.
Page Refresh Siduppdatering
The number of seconds between automatic page refreshes. Antalet sekunder mellan automatisk sida uppdateras.
Preview Graphs Per Page Förhandsgranska grafer per sida
The number of graphs to display on one page in preview mode. Antalet grafer som ska visas på en sida i förhandsgranskningsläge.
Default Time Range Standard tidsintervall
The default RRA to use in rare occasions. Standard RRA för användning i sällsynta tillfällen.
The default Timespan displayed when viewing Graphs and other time specific data. Standard tidsintervall visas när du visar Grafer och annan specifik tid.
Default Timeshift Standard Timeshift
The default Timeshift displayed when viewing Graphs and other time specific data. Standard Timeshift visas när du tittar på Grafer och annan tidsspecifik data.
Allow Graph to extend to Future Tillåt graf att sträcka sig till framtiden
When displaying Graphs, allow Graph Dates to extend 'to future' När du visar Grafer tillåter du att Grafikdatum förlängs "till framtiden"
First Day of the Week Första dagen i veckan
The first Day of the Week for weekly Graph Displays Den första veckodagen för veckovisa grafdisplayer
Start of Daily Shift Start av Daily Shift
Start Time of the Daily Shift. Starta tiden för den dagliga skiftningen.
End of Daily Shift Slut på daglig skift
End Time of the Daily Shift. Sluttid för den dagliga skiftningen.
Thumbnail Sections Miniatyr sektioner
Which portions of Cacti display Thumbnails by default. Vilka delar av kaktus som standard visar miniatyrbilder.
Preview Thumbnail Columns Förhandsgranska miniatyrkolumner
The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Preview mode. Antalet kolumner som ska användas när miniatyrdiagram visas i förhandsgranskningsläge.
1 Column 1 kolumn
%d Columns % d kolumner
Tree View Thumbnail Columns Tumnagelkolumner med trädvisning
The number of columns to use when displaying Thumbnail graphs in Tree mode. Antalet kolumner som ska användas när du visar miniatyrdiagram i träningsläge.
Thumbnail Height Miniatyr-höjd
The height of Thumbnail graphs in pixels. Höjden av miniatyrbilderna i pixlar.
Thumbnail Width Tumnagelbild, bredd
The width of Thumbnail graphs in pixels. Bredden på miniatyrbilderna i pixlar.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/global_settings.php:2370
String age
10 months ago
Source string age
10 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 2567